Obres i Projectes de reformes

Rehabilitació exterior

L’envolvent de l’edifici és la part amb més tendencia a patir imperfeccions, ja que està en contacte directe amb les agressions del medi. Per això, s’aconsella tenir un bon manteniment de la pell de l’edifici i practicar petites reparacions de manteniment per evitar, en un futur, una rehabilitació general més costosa, llarga i molesta.

Són aconsellables les obres i projectes de reforma i rehabilitació de façana, coberta, patis interiors, terrasses, balcons…

reformes

Reforma interior

L’interior dels edificis és on es proporciona el confort i el ben estar que necessitem dels habitatges, però malauradament no sempre es dóna aquesta circumstància. Per això, a vegades són convenients les obres i els projectes de reforma i rehabilitació interior per millorar la ventilació, la il·luminació natural, l’aïllament i la estètica interior dels habitatges.

Obres i Projectes de divisió horitzontal i/o vertical

Els edificis tenen una vida útil més llarga que la del ésser humà i les necessitats de les persones van canviant a llarg del temps. Per aquest motiu, les obres i els projectes de divisió horitzontal i/o vertical fraccionen els immobles per poder adaptar la seva superfície interior a les exigències dels nous temps. D’aquesta manera es passa d’una propietat a dues, dues o tres.

Obres i Projectes de legalització

En alguns edificis, l’estat actual no coincideix amb la documentació que té l’administració. Quan es dóna aquest cas, cal dur a terme un projecte de legalització per informar a l’ajuntament que l’estat actual de la construcció existent és legal.

Muntatge i Projecte de bastida

La majoria d’obres de rehabilitació s’han necessiten de l’ajuda de bastides i mitjans auxiliars. Sempre que es tingui la intenció d’utilitzar una bastida per realitzar un treball en alçada a algun edifici s’ha de donar coneixement a l’administració amb un projecte de bastida, on es detalla i s’informa del tipus i dimensions de la bastida, la senyalització, la il·luminació i les proteccions als treballadors i a les persones vianants, ja que s’ha de permetre la seva seguretat i una fluïda circulació.

rehabilitacio