Aixecament de plànols

Abans de realitzar una intervenció de qualsevol tipus en un immoble existent és imprescindible realitzar un aixecament de plànols geomètric i constructiu de la edificació per tenir un control exhaustiu de les parets, revestiments i instal·lacions existents i poder realitzar una simbiosi perfecte entre la existència i els nous elements projectats.

planols