Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis (ITE) és un informe sobre l’estat de consevació dels edificis construïts de més de 45 anys d’antiguitat, on es defineixen les deficiències existents.

És un informe obligatori que ajuda a entendre l’estat d’envelliment dels edificis i impulsa a realitzar petits treballs de manteniment per evitar que en un futur s’hagin de realitzar grans rehabilitacions més costoses.

El informe d’inspecció tècnica del edifici el realitza un arquitecte o arquitecte tècnic. El tècnic ha de visitar l’edifici per l’interior dels habitatges, les zones comuns i l’exterior.

ite

L’ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les. Posteriorment es tramita a l’administració el Certificat d’Aptitud de l’Edifici que té una vigència de 10 anys, si l’edifici té deficiències lleus o no té cap deficiència.

Les deficiències importants cal reparar-les en un periode de 6 anys i les deficiències greus cal solucionar-les en 3 anys.

El informe d’inspecció tècnica dels edificis l’han d’encarregar les comunitats de propietaris i les propietats verticals dels edificis.