Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Les dades que consten a la cèdula són: l’adreça i ubicació de l’habitatge, la superfície útil de l’habitatge i de les habitacions, les estances i els espais que componen l’habitatge, el llindar màxim d’ocupació; i la identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants. Va dirigit a les persones propietàries de l’habitatge, administradores o representants autoritzats.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.