Amidaments i pressupostos

Tota obra o projecte constructiu té un cost econòmic estimat, ja sigui una estudi al detall o una estimació aproximada, sempre depenent de les necessitats del client.

Primerament es detallen els amidaments amb un programa especialitzat i posteriorment es confecciona el pressupost.

D’aquesta manera, qualsevol persona que tingui la intenció de realitzar obres a casa seva o arreglar una part del seu habitatge, sempre pot saber amb anterioritat el cost econòmic dels treballs a realitzar. Encara que cada cas és singular i diferent de la resta, ja que l’accessibilitat a la obra, l’elecció dels materials o la solució constructiva poden fer variar notablement el pressupost.

pressupostos