Aluminosi

Test de ciment aluminós

La majoria d’edificis construïts durant els anys 1960 i 1970 estan construïts amb forjats unidireccionals formats amb biguetes prefabricades de formigó amb ciment aluminós. Aquest tipus de formigó quan està en contacte amb aigua es disgrega i perd les seves capacitats resistents, de la mateixa manera que es corroeixen les armadures de ferro de les biguetes. És recomanable realitzar un test de ciment aluminós en aquells edificis o habitatges construïts durant aquest període de temps, ja que en cas que la estructura contingui ciment aluminós s’han de realitzar algunes mesures de precaució, manteniment o reparació.

aluminosi