Comunicació d’activitat / negoci

S’entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones.

En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l’indret on es fa un muntatge o una construcció.

activitat

Les empreses que procedeixin a l’obertura d’un centre de treball o reprenguin les activitats després d’alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho al Servei Territorial corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) mitjançant un tècnic competent.

L’obligació de comunicar l’obertura del centre de treball o la represa d’activitats correspon a l’empresari, sigui quina sigui l’activitat que s’hi duu a terme.

Va dirigit a tots els empresaris/àries, amb treballadors/ores a càrrec, quan obren un centre de treball o quan reprenen l’activitat, una vegada acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d’importància.

No fer la comunicació es considera infracció administrativa i pot implicar sanció econòmica.